Skip to content →

γλωσσάρι

A
Act = Πράξη
agenda = θεματολόγιο

B
Bad loans = Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
backdoor = “κρυμμένη πόρτα”
bidirectional microphone = δικατευθυντικό μικρόφωνο
Bonds = Ομόλογα
boxed away = μπαίνει στην άκρη/απομονώνεται
Budget surpluses or deficits = Πλεόνασμα/έλλειμμα του προϋπολογισμού
bug a house = καλωδιώσουν ένα σπίτι

C
calculus = λογισμός
CAPTCHA (“Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”) = κωδικός οπτικής επιβεβαίωσης
charged =  επιφορτισμένες
citadel = μεγαθήριο
classified = διαβαθμισμένα (π.χ. έγγραφα)
clear = σαφής
cloud computing = υπολογιστική νέφους, νεφοϋπολογιστική
college = σύλλογος/όμιλος/σώμα(μτφ)/κολέγιο(όταν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα)
confidential  = εμπιστευτικό
corridors of power = κέντρα εξουσίας/διαδρόμους εξουσίας/διόδους ισχύος
credit = δημόσια αναγνώριση
Credit default swaps (CDS) = Συμφωνία ανταλλαγής ασφαλίστρων κινδύνου χρεοκοπίας
Creditor countries = Πιστώτριες χώρες, χώρες-πιστωτές

D
Debtor countries = Χρεώστριες χώρες, οφειλέτριες χώρες, χώρες οφειλέτες
denialism= η άρνηση της πραγματικότητας
Desktop Window Manager = Διαχειριστής παραθύρων επιφάνειας εργασίας
directional microphone = κατευθυντικό μικρόφωνο
discoverable = ανιχνεύσιμος
discovery mode, discoverable mode = κατάσταση ανιχνευσιμότητας, λειτουργία ανιχνευσιμότητας
docking station = σταθμός σύνδεσης, σταθμός υποδοχής
dude: μάγκα

E
eagle scout = υψηλόβαθμος πρόσκοπος
enterprise = επιχείρηση/δραστηριότητα (μτφ)
explicitly = ρητά

F
firmware = υλικολογισμικό (διαδεδομένο, χρησιμοποιείται από τη Microsoft) / σταθερολογισμικό, σταθερισμικό (προτάσεις της ΕΛΕΤΟ, χωρίς διάδοση) / λογισμικό των συσκευών (απλό και κατανοητό, το έχει η Βικιπαίδεια)
foundation = θεμέλιο

G
gain traction =  παίρνει ώθηση
give you the same basic answers = θα σας δώσει κατά βάση τις ίδιες απαντήσεις
gobble up = “καταβροχθίσει”
Government debt = Δημόσιο Χρέος

H

I
inner sanctum = άδυτα
institution = θεσμικό όργανο
internet-laced world = o εφαπτόμενος με το διαδίκτυο κόσμος
internet of things (ΙοΤ) = Διαδίκτυο συνδεδεμένων συσκευών και εξοπλισμού
Interest rate spread = Διαφορά επιτοκίου
In the wake of that debacle = Στον απόηχο αυτής της καταστροφικής διαμάχης

J
jump into the fray = ανακατεύομαι στη φιλονικία

K

L
loose end = εκκρεμότητα

M
multidirectional microphone = πολυκατευθυντικό μικρόφωνο

N
narrowing = συρρίκνωση/στένωση/στένωμα/περιορισμός/τέλμα
Near-field communication (NFC) = Επικοινωνία κοντινού πεδίου (ΕΚΠ)
nondirectional microphone = μη κατευθυντικό μικρόφωνο
nonrival good = μη ανταγωνιστικό αγαθό

O
omnidirectional microphone = παγκατευθυντικό μικρόφωνο (καταχρ. πανκατευθυντικό μικρόφωνο, σπάν. μικρόφωνο 360 μοιρών)

P
patent = Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πατέντα
play along with them = πάει με τα νερά τους
printed circuit assembly (PCA), printed circuit board assembly (PCBA) = έμφορτη ηλεκτρονική πλακέτα

Q

R
rallying cry = ιαχή
Refinancing the debt  = Αναχρηματοδότηση του χρέους

S
Semantic Web = ο Σημασιολογικός Ιστός
sign of virtue = ένδειξη αρετής
simply = απλώς/μόνο
all stick, no carrot = μόνο κυρώσεις κι όχι κίνητρα
solutionism = τεχνολογισμός
Subprime loans = επισφαλή δάνεια/Ενυπόθηκα δάνεια ιδιαίτερα χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης

T
through the ages = ανά τους αιώνες
Top Secret  = Άκρως απόρρητο
trade-off between = αναγκαίο κακό για την εξισορρόπηση μεταξύ
Trade surpluses and deficits = Εμπορικό έλλειμμα/πλεόνασμα

U
unconscionable = παράλογο
unidirectional microphone = μονοκατευθυντικό μικρόφωνο
unmatched capability = απαράμιλλη δυνατότητα
unravel = διαλευκάνω
urgent = επιτακτικός

V

W
website = ιστότοπος, ιστοσελίδες, διαδικτυακός τόπος (ΟΧΙ ιστοσελίδα)

X

Y

Z